ภูเก็ต only

ปลูกป่าชายเลน

ป่าชายเลนเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะบริเวณอ่างและปากแม่น้ำในเขตต้อน (Tropical) และเขตกึ่งร้อน (Subtropical) ซึ่งเป็นดินเลนเกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามาตามแม่น้ำลำธารหรือ กระแสน้ำและเกิดการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างน้ำจืดกับน้ำทะเล กลายเป็นน้ำกร่อยที่มีสภาพความเค็มแตกต่างกัน อันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ป่าชายเลนจึงเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นดินกับน้ำทะเล เป็นระบบนิเวศที่มีความอ่อนไหวและเปราะบาง สามารถลดลงและเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็วตามทิศทางการผันแปรของกระแสน้ำและ คลื่นลม

อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปกติป่าชายเลนได้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการ ธรรมชาติที่คอยปกป้องชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกทำลายจากกระแสคลื่นเป็นถิ่นที่ อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและคอยอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อให้เจริญวัยสามารถ อยู่อาศัยและผจญภัยกับความแปรปรวนของทะเลลึกในขณะเดียวกันสัตว์บกสามารถเข้า มาอาศัยและแสวงหาอาหารที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลนทำให้ป่าชายเลน หลากหลายไปด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นานับชนิดป่าชายเลนยิ่งอุดม สมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ชายฝั่งมากยิ่งขึ้นแต่เป็น ที่น่าเสียดายว่าป่าชายเลนได้ถูกคุกคามโดยมนุษย์มาเป็นเวลานานโดยการตัดไม้ ใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างทำฟืนเผาถ่านจนเกินกำลังผลิตของป่า การบุกรุกทำรายพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการทำนาเกลิอ และอุตสาหกรรมต่างๆทำให้ป่าชายเลนเป็นจำนวนมากถูกเปลี่ยนสภาพไปสิ้นเชิงบาง พื้นที่ยากแก่การฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดืมที่ดีได้ดังเดิม

การปลูกป่าชายเลนเพื่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล จึงเป็นการนำเอาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมาดำเนินการปลูกให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ ของพื้นที่ เพื่อพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ อำนวยผลประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การสังเกตและศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมและสังคมพืชที่อยู่ในบริเวณที่จะทำการ ปลูกจะช่วยให้ผู้ปลูกสามารถดำเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2534 ไม่ควรปลูกพันธุ์ไม้ชนิดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือปลูกแล้วไม่มั่นใจ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับไม้ชนิดนั้นมาก่อนจะทำให้มีอัตราการเสี่ยงต่อ การตายสูง การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดความแน่ใจในพื้นที่ที่ปัญหาก่อนที่จะดำเนินการใน พื้นที่กว้างใหญ่จะช่วยประหยัดงบประมาณ และทำให้การปลูกเป็นไปอย่างได้ผลต้องตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการส่ง เสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่งเพื่อความมั่นคงของ ชาติต่อไป และเมื่อปลูกแล้วจะต้องคอยตรวจสอบดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งสภาพป่าที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวทางและกฎระเบียบต่างๆ ที่รัฐกำหนดขึ้นจากการมีส่วนรวมของประชาชนบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนยั่งยืนตลอดไป

เมื่อป่าชายเลนมีความสำคัญอย่างนี้แล้วทางเทศบาลรัษฏาจึงไม่นิ่งนอนใจ ได้จัดงานปลูกป่าชายเลนขึ้นมา นี่เป็นภาพส่วนหนึ่งในกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนของชาวบ้านตำบลรัษฏา จังหวัดภูเก็ต

วันนี้จะพาไปดูการปลูกป่าชายเลนกันที่ ต.รัษฏา

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฏา

อาสาสมัคร

ชาวบ้านก็มาช่วยกันปลูกต้มไม้

ช่วยกันคนละไม้ละมือ

น้าๆ ป้าๆ ก็มาช่วยกันเต้มที่

งานวันนั้นทุกคนสนุกสนานกันถ้วนหน้า เรียกได้ว่านอกจากได้เหงื่อกันแล้วยังได้ป่าในอนาคตไว้ให้ลูกหลานในวันข้างหน้าอีกด้วย

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.