สถาปัตยกรรมภูเก็ต เป็น สถาปัตยกรรม ที่แสดงให้เห็นถึง รูปแบบการผสมผสาน ความเชื่อ ศิลปะ และวัฒนธรรม จากหลากหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นจาก จีน โปรตุเกส อังกฤษ อินเดีย ฮอลันดา หรือมลายู เห็นได้จากลักษณะของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยมีสองรูปแบบเด่นๆ คือ ศิลปะแบบจีน ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อย่างเหนียวแน่น และแบบผสมผสาน ระหว่างตะวันตกและตะวันออก หรือที่เรียกว่า “ชิโนโปรตุกิส” แต่เดิมอาคารบ้านเรือนในภูเก็ตสร้างกันแบบไทยๆ ทั่วไป สำหรับตัวผู้เขียนเอง…