ป่าชายเลนเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะบริเวณอ่างและปากแม่น้ำในเขตต้อน (Tropical) และเขตกึ่งร้อน (Subtropical) ซึ่งเป็นดินเลนเกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามาตามแม่น้ำลำธารหรือ กระแสน้ำและเกิดการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างน้ำจืดกับน้ำทะเล