ศาสนาและความเชื่อ

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

ในบรรดาพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพระพุทธศาสนามหายาน มีพระพุทธเจ้าสามองค์เป็นประธาน ได้แก่ พระศากยมุนี พระพุทธเจ้าในปัจจุบันกาล พระอมิตาภะ เจ้าแห่งดิน แดนสุขาวดี พุทธเกษตรในทิศตะวันตก และ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจ้าหมอ” หรือ “หมอของกายและ วิญญาณ” ด้วยเหตุที่ พระไภษัชยคุรุทรงเป็น “ผู้รักษา” ที่ทรงดูแลเหล่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และพระอมิตาภะ ทรงเป็น “ผู้ปลอบประโลมใจ” ที่ทรงดูแลผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ทั้งสององค์จึงเป็นตัวแทนของคำสอนที่มีเหมือนกันหมดในทุกๆ สายของพระพุทธศาสนา

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต – พระพุทธเจ้าหมอ ในวัดต่างๆในเอเซียตะวันออก พระไภษัชยคุรุ จะทรงประทับ เป็นหนึ่งใน พระประธานสามองค์ ซึ่งมีพระศากยมุนี อยู่ตรงกลาง และ พระไภษัชยคุรุ อยู่ทางขวาของพระศากยมุนี โดย พระหัตถ์ขวาของ พระไภษัชยคุรุทรงยกขึ้น และทรง ทำพระหัตถ์อยู่ในรูปของการให้ และความกรุณา พระหัตถ์ซ้าย ทรงถือโถยา วางไว้บนพระเพลา (บางครั้งในโถก็มี ผลไม้ที่ใช้เป็นยา หรือพระสถูป) โถยานี้มัก จะทาเป็นสีน้ำเงินเข้ม อันเป็น สีของแก้วไพฑูรย์ และเป็นลักษณะ เฉพาะของพระองค์ แม้ว่าบางครั้ง รูปของพระองค์บางรูปไม่มีโถนี้

พระไภษัชยคุรุ องค์ด้านซ้ายมือ ของผู้ชม
พระไภษัชยคุรุ องค์ด้านซ้ายมือ ของผู้ชม

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เป็นพระพุทธเจ้าที่พบเฉพาะในนิกายมหายาน พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีสีน้ำเงินดังไพฑูรย์ พระนามอื่นๆของท่านคือ พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า พระมหาไภษัชยราชพุทธเจ้า เป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีน
ในความเชื่อของชาวจีน รูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีรัตนเจดีย์วางบนพระหัตถ์ ส่วนในความเชื่อของชาวทิเบต พระองค์มีกายสีน้ำเงินเข้ม นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาถือยาสมุนไพร (นิยมเป็นเห็ดหลินจือ) พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรวางบนพระเพลา ถือกันว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้า ที่สามารถรักษาโรคทางกาย และโรคทางกรรมของสัตว์โลก

กรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว ต่างก็เกิดจากจิตทั้งสิ้น หากการสร้างนิมิตภาพของพระไภษัชยคุรุ หรือการท่องพระนามของพระองค์ ทำให้จิตของผู้นั้นเปลี่ยนจากโลภะ โทสะ โมหะ มาเป็นความไม่มีตัวตน ความกรุณา และ ปัญญา การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น อกุศลกรรมของเขาก็จะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นกุศล การละทิ้งโลภะ โทสะ โมหะ โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ ร่างกายเพียงใด ก็จะหายไปในทีสุด

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต แพร่หลายในไทย ในรูปของ “พระกริ่ง” เป็นพระทำจากโลหะ ข้างในกลวง และใส่เม็ดโลหะข้างใน เรียกว่าเม็ดกริ่ง เวลาเขย่า จะมีเสียงดังกังวาน เรียกว่าพระกริ่ง และพระกริ่งทุกองค์ ต้องถือหม้อยา เป็นลักษณะเฉพาะ แต่ของเขมร นิยมสร้างในรูปของพระปางนาคปรก

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต แพร่หลายในไทย ในรูปของ "พระกริ่ง"
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต แพร่หลายในไทย ในรูปของ "พระกริ่ง"

พระสูตรที่กล่าวถึงพระไภษัชยคุรุโดยมากคือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร เดิมเขียนด้วยภาษาสันสกฤต ต่อมาแปลเป็นภาษาจีนโดยพระถังซำจั๋ง กล่าวถึงปณิธาน 12 ข้อของพระไภษัขยคุรุคือ

1. ช่วยให้สรรพสัตว์บรรลุโพธิญาณโดยเร็ว [ขอให้ร่างกายรุ่งเรืองด้วยรัศมีประดุจเปลวไฟ ส่องสว่างไปทั่วบริเวณทั้งหลาย โดยปราศจากขอบเขตสมบูรณ์ ด้วยพุทธลักษณะ มหาบุรุษ 32 ประการ และลักษณะวิเศษอีก 80 ประการ(อสีตยานุพยัญชนะ) และขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในความเสมอภาคเช่นเดียวกับพระองค์]

2. ช่วย ให้สรรพสัตว์ตื่นจากความโง่เขลา [ขอให้ร่างกายปราศจากมลทินทั้งภายใน และภายนอก ทรงคุณธรรมยิ่งใหญ่ ประทับนั่งอย่างสงบ มีรัศมีสว่างกว่าพระอาทิตย์ และพระจันทร์เป็นผู้นำปัญญา แห่งสรรพสัตว์ที่ยังข้องอยู่ในกิเลส]

3. ช่วยให้สรรพสัตว์ถึงพร้อมด้วย ของใช้ทั้งปวง [ขอให้มีปัญญาอันหาขอบเขตมิได้ ในการช่วยสรรพสัตว์ให้ล่วงพ้นจากความยากจนทั้งหลาย]

4. ช่วยให้สรรพ สัตว์หันมานับถือมหายานธรรม [พระองค์จะนำพาสรรพสัตว์ที่เดินทางผิดไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง ของสาวกยาน, ปัจเจกพุทธยานและมหายาน]

5. ช่วยให้สรรพสัตว์มีศีลบริสุทธ์ [พระองศ์จะนำพาสรรพสัตว์อันประมาณมิได้ ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจด ทั้งในเบื้องตน ท่ามกลางและบั้นปลาย แม้แต่เพียงได้ยินชื่อพระไภษัชยคุรุย่อมไม่ตกในอบาภูมิทั้งสาม]

6. ช่วย ให้สรรพสัตว์มีกายสมบูรณ์ [ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อ่อนแอ และ พิการ รูปร่างน่าเกลียด โง่เขลา ตาบอด หูหนวก มือลีบ เท้าลีบ หลังค่อม เป็นโรคเรื้อน สติฟั่นเฟือน และมีโรคภัยหายคืนสู่อาการปกติทั้งกาย และใจ เพียงแค่ ได้ยินพระนาม ของพระองค์เท่านั้น]

7. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจาก ความยากจน [ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ทุกข์ทรมานด้วยอาการปวดไข้ ทั้งยังเป็นบุคคลอนาถา ไร้ญาติ ขาดที่พึ่ง ปราศจากแพทย์และยารักษาโรคภัย ทันทีที่บุคคลเหล่านี้ได้ยินพระนามของพระองค์ ขอให้หายจากโรคภัยทั้งปวง ประสบสุข ทั้งกายและใจถึงพร้อมด้วยญาติมิตร และโภคสมบัติ]

8. ช่วยให้ สตรีได้เป็นบุรุษตามปรารถนา [หญิงใดที่ต้องทนทุกข์ทรมาน และบังเกิดความเบื่อหน่าย ทั้งต้องการหลุดพ้น ความเป็นอิสตรี เพียงแค่เอยขาน หรือได้ยินพระนาม ของพระองค์ จะกลับร่างเป็นชายโดยสมบูรณ์]

9. ช่วย ให้สรรพสัตว์พ้นจากอุบายของมาร [หากผู้ใดต้องคำสอนในอวิชชา พระองค์จะช่วยให้สรรพสัตว์เหล่านั้น พ้นจากกความหลงผิด และบังเกิด ความเชื่อมั่นในสัจธรรม นำเขาเหล่านั้นดำเนินชีวิตตามแนวทางโพธิสัตว์]

10. ช่วย ให้สรรพสัตว์พ้นจากโทษทัณฑ์ทางอาญา [สรรพสัตว์ผู้ต้องโทษทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจองจำผูกมัด หรือถูกเฆี่ยนตีด้วยหวาย หรือถูกใช้โซ่ตรวนจองจำในคุก ทุกข์ทรมาน ด้วยความเจ็บปวด เมื่อได้ยินพระนามของพระองค์ ย่อมก้าวล่วงพ้น จากความทุกข์]

11. ช่วย ให้สรรพสัตว์พ้นจากการทำชั่วเพื่อเลี้ยงชีพ [สรรพสัตว์ผู้ทรมานด้วยความอดอยากหิวโหย เลี้ยงชืพด้วยกรรมชั่ว ถ้ามีจิตระลึก ยึดมั่นในพระองค์ จะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่ม ทิพย์แห่งธรรมะ เพื่อนำพาให้ถึงพร้อมด้วยความสุข]

12. ช่วยให้สรรพสัตว์พบกับความ สมบูรณ์ [สรรพสัตว์ที่ทุกทรมาร ด้วยความยากไร้ ปราศจากเครื่องนุ่มห่ม ได้รับความทุกข์ทรมาน จากการกัดกินของแมลง หรือทนทุกข์ด้วยอากาศหนาวหรือร้อน เพียงระลึกถึงพระองค์จะได้รับผ้าแพรพรรณ เครื่องตกแต่ง และเครื่องประดับทั้งหลาย]

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

พุทธเกษตรของพระองค์นั้นมิได้มีความแตกต่างจากแดนสุขาวดีเลย พระโพธิสัตว์คู่บารมีของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต คือ พระสุริยประภาโพธิสัตว์ และจันทรประภาโพธิสัตว์

พุทธเกษตรของพระไภ ษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต อยู่ฝั่งตรงข้ามแดนสุขาวดี คือทิศตะวันออก เรียกว่า “ศุทธิไวฑูรย์” หรือ “ไวฑูรยนิรภาส” ส่วนแดนสุขาวดีทางทิศตะวันตกเป็นของ พระอมิตาภพุทธ ช่วยโปรดสัตว์ มีแดนสุขาวดี อยู่ทิศตะวันตก

มนต์ของพระพุทธเจ้าองค์นี้ เป็นภาษาสันสกฤต ความว่า

“นโม ภควเต ไภษชฺยคุรุไวฑูรฺยปฺรภราชาย ตถาคตาย อรฺหเต สํมฺยกฺสมฺพุทฺธาย ตทฺยถา โอม ไภษชฺเย ไภษชฺเย ไภษชฺย สมุทฺคเต สฺวาหา”

Tayata, Om, Bhaishaye Bhaishaye Maha-Bhaishaye Raja Samudgate, Svaha.

ออกเสียงในภาษาทิเบตว่า: Tayata, Om, bekandzeh, bekandzeh maha-bekandzeh, radza samungateh. Soha.

ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร

อ้างอิง ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร จาก www.mahaparamita.com

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.