Oarfish (ออร์ฟิซ) คือ ชื่อปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะลำตัวยาว และแบน (Oar แปลว่า รูปร่างยาว แบนเหมือนแผ่นกระดาน) มีสีเงิน และมีครีบยาวตั้งแต่หัวจนถึงหาง อาศัยอยู่ บริเวณน้ำลึก แถบเขตร้อน ซึ่งคนที่พบเห็นต่างจินตนาการไปว่า เป็น พญานาคบ้าง บ้างก็ว่าเป็นมังกรบ้าง แล้วแต่ความเชื่อของคนในเขตนั้นๆ ซึ่งปลาชนิดนี้เคยมีคนนำรูปมาขายบอกว่าเป็นพญานาค ซึ่งรูปที่พบบ่อยที่สุดน่าจะเป็นรูปนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปลา Oarfish (ออร์ฟิซ) ตามที่ต่างๆ อีกด้วย ดังต่อไปนี้ อันนี้จากต่างประเทศ ออกในทีวีบ้านเรา